بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی مدیریت پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع

2 هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری هست. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام‌شده است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 126 نفر در نظر گرفته‌شده‌اند بر طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، 95 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 95 پرسشنامه توزیع گردید و مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. پایایی پرسشنامه­ها به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای اقتصاد مقاومتی و صنعت دفاعی به ترتیب 68/0 و 78/0 محاسبه گردید. داده‏های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها و برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آمار و تحلیل استنباطی از آزمون­های همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مـهم­تـرین چالش­های صنعت دفاعی ‌‌برای‌ توسعه­ی فناوری، از یک‌سو محدودیت منابع و از سوی دیگر، تـنوع فـزاینده فناوری­های‌ موردنیاز هـمراه بـا سرعت‌بالای تـغییر آن‌هاست. صنعت دفاعی از طریق سرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، کمک به تحریک تقاضای دانش­بنیان و کمک به نوآوری نهادی برای رفع گلوگاه­های نهادی که مانع پیشرفت کسب‌وکارهای راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به ارتقای قابلیت­های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Resistive Economy in Defensive Industry with an Emphasis on Technology Developement

نویسندگان [English]

  • Hamid Khazaeil 1
  • Mohammad Reza Ranjbar Fallah 2
1 PHD Canditate in Strateging Managament, National Defense Supreme University
2 Assistant professor at payam Noor University
چکیده [English]

This study aims to investigate the role of Resistive Economy in defense sector with an emphasis on technology developement. The research is descriptive and based on correlation analysis. The study society contains 126 people in which 95 of them were selected as sample. The questionnaire was answerd by this group and answers were analyzed. Questionnaire stability was calculated by the mehtod of krunbach alpha for resistive economy and defense industry variables as 0.68 and 0.78. We used SPSS software and correlation tests to analyze the data. Results show that the most Important challenge of defense industry for the developement of technology is on one hand resource scarcity and on the other hand increasing number of required technologies. Defensive industry can help the country in transition to resistive economy paradigm through overflows of technology, investment security, stimulating knowledge based demand and helping institutional innovation

کلیدواژه‌ها [English]

  • paradigm
  • Resistive Economy
  • defense industry
  • Technology Developement
  • Innovation