بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی مدیریت پدافند غیرعامل، دانشگاه عالی دفاع

2 هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری هست. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام‌شده است. جامعه آماری این تحقیق به تعداد 126 نفر در نظر گرفته‌شده‌اند بر طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، 95 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 95 پرسشنامه توزیع گردید و مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. پایایی پرسشنامه­ها به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای اقتصاد مقاومتی و صنعت دفاعی به ترتیب 68/0 و 78/0 محاسبه گردید. داده‏های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و ضرایب آماری متناسب با نوع متغیرها و برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آمار و تحلیل استنباطی از آزمون­های همبستگی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مـهم­تـرین چالش­های صنعت دفاعی ‌‌برای‌ توسعه­ی فناوری، از یک‌سو محدودیت منابع و از سوی دیگر، تـنوع فـزاینده فناوری­های‌ موردنیاز هـمراه بـا سرعت‌بالای تـغییر آن‌هاست. صنعت دفاعی از طریق سرریزهای فناورانه، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، کمک به تحریک تقاضای دانش­بنیان و کمک به نوآوری نهادی برای رفع گلوگاه­های نهادی که مانع پیشرفت کسب‌وکارهای راهبردی در سطح ملی هستند، منجر به ارتقای قابلیت­های کشور در گذار به اقتصاد مقاومتی خواهد بود

کلیدواژه‌ها