بهینه یابی هزینه‌های دفاعی در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب: رهیافت Armey Curve

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در دنیایی که به‌طور مداوم درگیر جنگ و خشونت است مطالعه در مورد امنیت و دفاع لازم و ضروری به نظر می‌آید. امنیت به‌عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود از این‌ رو هزینه‌های دفاعی هر کشور علاوه بر ابعاد امنیتی از لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای هست. این مقاله به دنبال پر کردن یک جای خالی در ادبیات اقتصاد دفاع در جمهوری اسلامی ایران هست تا مشخص کنیم که مقدار بهینه هزینه‌های دفاعی چه مقدار است و این مقدار بهینه با وضعیت موجود چقدر فاصله دارد. ابتدا با استفاده از داده‌های تابلویی و مدل اثرات ثابت[1] به بررسی نوع اثر هزینه‌های دفاعی بر تولید ناخالص سرانه در کشورهای منتخب پرداخته و سپس با بهره‌گیری از مدل منحنی آرمیبه بهینه یابی هزینه‌های دفاع در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. آزمون‌های هاسمن[2] و اف لیمر[3] درستی مدل اقتصاد‌سنجی مورد استفاده را تأیید می‌کنند. مطالعه این مقاله در بازه‌ی زمانی 1990 تا 2016 انجام‌گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد هزینه‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران با توجه به وضعیت اقتصادی کشور از حد بهینه پایین‌تر بوده و تنها در بعضی از سال‌ها به مقدار بهینه نزدیک شده است.3-fixed Effect


4-Hausman Test


5-Limer

کلیدواژه‌ها