ارائه الگوی مناسب جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از اثرات منفی پاندمی کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به تأثیرات منفی و آسیب­های شیوع ویروس کووید-19 در ابعاد مختلف اقتصادی، هدف از تحقیق حاضر دست­یابی به الگویی جهت کاهش اثرات منفی پاندمی کووید-19 بر اقتصاد ایران است. نتیجه این پژوهش می­تواند مقدمه­ای برای تدوین نقشه راه فناوری باشد تا در حوزه مبارزه با تأثیرات منفی کووید-19 بر اقتصاد و با تبیین حوزه­های جدید در فضای مالی شناختی، گام مهمی در کاهش اشتباهات تصمیم­گیری در حوزه مالی در دوران پاندمی برداشته شود. روش این تحقیق بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس شیوه‌ گردآوری داده­ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق خبرگان دانشگاهی در زمینه اقتصاد اجتماعی می‌باشند که 12 نفر به روش هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در راستای گردآوری اطلاعات از تکنیک دلفی نخبگان و به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک حالت شکست و تحلیل اثرات استفاده شده است.
نتایج به‌دست‌آمده از بررسی شاخص­های اقتصادی نشان داد که عدم کنترل تورم و عدم شفافیت سیستم­های بانکی در رده بالای ریسک قرار دارند. همچنین نتایج نشان­دهنده آن است که الگوی منتخب کاهش آسیب­های ناشی از شوک اقتصاد مقاومتی در بلندمدت اثر مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی و پیشگیری از اثرات جبران­ناپذیر اقتصادی-اجتماعی کشور دارد.­ در نهایت با توجه به شاخص تاب‌آوری اقتصاد مقاومتی برگوگلیو و همکارانش راهکارهایی برای کاهش ریسک و کنترل بیشتر هریک از شاخص­های اقتصاد مقاومتی پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Model for Reducing the vulnerability of the Iranian Economy from the Negative Effects Of The Covid-19 Pandemic

نویسنده [English]

  • Mahan Salvand
M.A. in Business Administration, Faculty of Industry, Khajeh Nasiruddin Toosi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Noting the negative effects of the covid-19 pandemic on various economic sectors, the aim of the current paper is to find a model for reducing the negative effects of covid-19 pandemic on the Iranian economy. The result of this research can pave the way for developing a technology roadmap that by illustrating new field of cognitive finance can in turn help reduce the chance of implementing bad policies against the negative effects of Covid-19 on the economy. This paper can be classified as a descriptive survey and its methodology is based on data collection. More specifically, the paper uses the Delphi to collect its data collection, and subsequently conducts hierarchical, failure and information analysis techniques to analyze the data gathered. The results obtained from the analysis of economic indicators indicate that lack of inflation controls and lack of transparency of banking systems pose the greatest high risk. Furthermore, the results indicate that adopting resistance economic policies for reducing the damage caused by shocks has a positive and significant effect long term in terms of economic growth. The paper concludes by proposing some solutions for reducing risk and control based on the economic resilience indicators proposed by Bergoglio and colleagues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability reduction
  • covid-19
  • hierarchical analysis