مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل نارآمی‌های اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فرماندهی و ستاد، دانشگاه افسری امام‌ حسین (ع)، تهران ایران.

2 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

 ناآرامی‌های اجتماعی تهدیدات پیچیده، فراگیر، پُرهزینه تلقی می‌شود که در صورت عدم شناخت علل شکل‌گیری و انجام اقدامات غیر منطقی در فرایند کنترل آنها، نظام‌ها هزینه‌های سنگین (سقوط) را متحمل خواهند شد. نظر به شکل‌گیری این پدیده در کشور طی چهاردهه از یک سو و تأثیرپذیری افکار عمومی کشور از مبانی ارزشی و وجود راهبردهای اثربخش و منطبق با فطرت انسان در این مبانی از جمله نهج‌البلاغه هدف نوشتار حاضر احصاء مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل ناآرامی‌های اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه می‌باشد. نظر به اینکه شکل‌گیری اکثر ناآرامی‌های اجتماعی متأثر از مشکلات اقتصادی است با بهره‌گیری از روش آمیخته اکتشافی مضامین سیزدهگانه راهبردهای اقتصادی مؤثر بر جلوگیری و کنترل ناآرامی‌های از نهج‌البلاغه احصاء و در معرض قضاوت ۱۰ نفر از خبرگان قرار گرفت که ضریب لاوشه راهبردها توسط جامعه خبرگی ۸۹/۰ تعیین گردید. سپس راهبردهای فوق جهت رتبه‌بندی در معرض قضاوت ۹۲ نفر از کارشناسان قرارداده شده؛ نظر به اینکه میانگین رتبه راهبردها 97/3، آزمون تی 122/12، درجه آزادی91، سطح معنی‌داری 000/0 و کای اسکوثر 993/104 تعیین گردید، مؤید اثربخشی راهبردهای احصا شده بر ممانعت از شکل‌گیری و کنترل ناآرامی‌های اجتماعی است. با بهره‌گیری از ظرفیت راهبردهای فوق دستاوردهای برای نظام محقق می‌شود که در مبحث نتیجه گیری به آن اشاره شده‌است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Economic Strategies for Controlling Social unrest from the perspective of Nahj al-Balagha

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Khanahmadi 1
  • Reza Zeinal 2
  • Mohammad Basirati 1
1 Assistant Professor, Department of Command and Staff, Imam Hossein University of Officer Training. Tehran, Iran.
2 M.A. in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Social unrest is a complex, pervasive, costly threat ... that if the causes of its formation are not known and irrational actions are taken in the process of controlling them, the systems will incur heavy costs. Considering that this phenomenon has been present in the country during the past four decades on the one hand, and the liability of public opinion to being swayed by foreign influences, it is important to adopt effective strategies in accordance with human nature such as those proposed by Nahj al-Balagheh. Noting that social unrests is highly affected by economic problems, the paper adopted an exploratory method to investigate the effectiveness of thirteen economic strategies for preventing and controlling unrest which were adopted from Nahj al-Balagheh. These strategies were subsequently judged by 10 experts resulting in a content validity of 0/89. The strategies were subsequently subjected to the opinions of 92 experts; Considering that the average rank of strategies was 3.97, t 1212 T test, degree of freedom 91, significance level was 0.000 and Chi-square was 104.993, it confirms the effectiveness of the strategies for preventing the formation and controlling of social unrest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Strategies
  • Social Unrest
  • Nahj al-Balaghah