تبیین روش های تأمین مالی مناسب صنایع هوایی ایران و مطالعه تطبیقی آن با کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.

2 کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی روش های تأمین مالی صنایع هوایی در کشورهای منتخب و ارائه روش تأمین مالی مناسب برای ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی و اکتشافی – تحلیلی می باشد. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه به روش دلفی استفاده شده است و جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه صنایع هوایی می باشد که با استفاده از روش گلوله برفی 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. همچنین داده های بدست آمده در این تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی کندال و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج تحقیق مشخص نمود که روش های نوینی در خصوص تأمین منابع مالی صنایع هوایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که برخی از این روش­ها شامل ایجاد اتاق های فکر، راه اندازی بخش R&D در این صنعت، استفاده از مهندسی معکوس با بهره گیری دانش روز کشورهای شرق آسیا، استفاده از اوراق مرابحه و اصل خصوصی سازی با هدف مشارکت شهروندان در مباحث نیروی نظامی و شفاف سازی روش های تأمین منابع مالی این صنعت بوده ­است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate Financing Methods for Iran's Aviation Industry; A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Ahmad Molabahrami 1
  • Iman Moradian 2
1 PhD in Financial Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University, West Azarbaijan, Iran.
2 M. A. in Theoretical Economics, Faculty of Economics, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

The primary aim of this research is to illustrate the financing methods of the aviation industry in select countries and thus propose a suitable financing method for the Iranian aviation industry. This research paper can be classified as applied in terms of purpose, and comparative in terms of scope. The modus opernadi of this paper uses descriptive and exploratory-analytical methods to analyze various methods of financing aviation industries. Therefore, in terms of methodology the paper can be described as a descriptive study within the qualitative paradigm. To collect descriptive data the study used a questionnaire through the Delphi method. The statistical population consisted of experts in the field of aviation industry with a sample size 30. The sampling method employed for this purpose was the snowball method. Subsequently, the raw data was analyzed using SPSS 25 software. The results obtained indicate that setting up think tanks, enhancing the R&D departments of the industry, reverse engineering methods, drawing on upon the up-to-date knowledge of East Asian countries, using murabaha bonds, privatization, public participation in discussions of the military and finally transparency would optimize financial resources for the industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air force
  • financing estimate
  • credits
  • organization of Nahaja