بررسی مدل بودجه‌ریزی بخش نظامی کشور آمریکا و ارائه راهکار برای بهبود بودجه‌ریزی بخش نظامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بودجه‌ریزی که در ادبیات علوم مدیریت یکی از ارکان اصلی برنامه‌ریزی یک سازمان یا بخش است از اهمیت قابل‌توجهی در راستای بهبود جایگاه و پیشبرد اهداف دارد، لذا در این پژوهش سعی شده تا ابتدا درک درستی از ادبیات بودجه‌ریزی به دست آید و سپس به پیشنهاد بهبود نظام بودجه‌ریزی در بخش نظامی کشور پرداخته شود. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی انواع روش بودجه‌ریزی به بررسی بودجه‌ریزی بخش نظامی کشور ایالات‌متحده آمریکا پرداخته شود. همچنین با توجه به مبانی نظری، نظرات خبرگان و سایر مطالعات، پارامترهای مؤثر بر بودجه‌ریزی بخش عمومی و بودجه‌ریزی بخش دفاعی کشور احصا گردید و با آنچه از مطالعه نظام‌ بودجه‌ریزی آمریکا به‌دست‌آمده بود با استفاده از روش دلفی و با استفاده از نظرسنجی 30 نفر از خبرگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان می‌دهند با توجه به پارامترها و استفاده آن‌ها در مدل دلفی در راستای بهینگی بودجه‌ریزی بخش نظامی ایران؛ موانع بوروکراتیک، موانع مدیریتی و همچنین تعامل مابین نهادهای حاکمیتی اثر بیشتری را بر شاخص بودجه‌ریزی داشتند که از طرف دیگر با توجه به ساختار بودجه‌ریزی بخش نظامی کشور این موضوع باید در نظر گرفته شود که تعامل مابین نهادهای حاکمیتی که به‌عنوان یک پارامتر اختصاصی در مدل دلفی و در تحلیل نظری انتخاب ‌شده بود، می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر بهینگی و اثربخشی بودجه‌ریزی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions for the Optimization of the Budgeting of Iranian Military Sector through an Examination of the Budgeting Model of the US Military

نویسندگان [English]

  • Saeed Larijani 1
  • Amir ali Kamali rad 2
1 Ph.D. Student in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran.
2 M.A. in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

The management sciences literature identifies budgeting as a critical step in planning for improving an organization or department or advancing towards its goals. Therefore, the object of this study is to propose strategies for improving the budgeting of the military sector of the country through an examination of the literature. For this purpose, this paper examines various types of budgeting methods used by the US military sector as its primary case study. Thereafter, by drawing on theoretical models, experts' opinions and other studies, the paper seeks to identify effective parameters in the budgeting of public and defense sectors (taking the US budgeting system as its source) using the Delphi method to conduct a survey of 30 experts.
The results obtained indicate that bureaucratic obstacles, managerial obstacles, and the interaction between governing institutions are the most critical factors influencing optimal budgeting of the military sector. It should be emphasized that the interaction between the governing institutions _ as one of the parameters considered in Delphi model and theoretical analysis _ has the most significant effect on the optimization and effectiveness of budgeting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budgeting
  • Military sector
  • Bureaucratic obstacles
  • Governing institution
  • Delphi model and Structural equations