بررسی سرایت پذیری بحران در نظام بانکی با رویکرد DCC و BEKK

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.

چکیده

موضوع ریسک سیستمیک به عنوان یک ریسک سطح کلان که می تواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل خارج از بانک که موجب وقوع اثر دومینویی سرایت ورشکستگی (وقوع ریسک سیستمیک) در نظام بانکی می شود می پردازد. به منظور بررسی اثر پذیری ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی کشور از عوامل خارجی، با بکارگیری مدلهای چند متغیره تعمیم یافته خود رگرسیونی شرطی ناهمسان  واریانس (MGARCH) و با رویکردDCC  و BEKK، داده های مربوط به سالهای90 الی 97 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص گردد آیا رابطه ای بین سرایت پذیری (وقوع ریسک سیستمیک) ما بین بازار ارز، بازار جهانی طلا، بازار جهانی نفت، بازار بورس اوراق بهادار و ریسک های سیستماتیک بانک وجود دارد یا خیر؟
نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب متغیر بازدهی بازار جهانی نفت و بازار طلا معنی دار می باشد بطوریکه شوک هایی که به بازار جهانی نفت و بازار طلا وارد می شود به ترتیب بازدهی این متغیرها را 4 و 13 درصد تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین بیشترین شرایط نااطمینانی در سالهای مورد بررسی به ترتیب مربوط به بازار سهام، بازار طلا، بازار های ارز و بازار جهانی نفت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد یک شوک وارده در بازار جهانی نفت و بازار سهام، ریسک سیستمیک بانکها را 25 و 16 درصد افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Spillover Effects of Crises in the Banking System using DCC and BEKK Approaches

نویسندگان [English]

  • Mosa Hosseinzadeh Bizaki 1
  • Gholamreza Zomorodian 2
  • Hossein Jahangirnia 3
  • Reza Gholami Jamkarani 3
1 Ph.D. student in Financial Engineering, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
2 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran.
چکیده [English]

The issue of Systemic risk, as a macro-level phenomenon that can affect the stability of financial systems has received much attention in recent years. This evident in the fact that the concept of systemic risk has emerged as a synonym for financial vulnerability or fragility. Such risks typically arise from instability in financial institutions and can be transmitted to the entire financial system. The objective of the current study is to identify the factors that cause systemic risk in banking systems. The statistical population of this study is all banks listed on the Tehran Stock Exchange between the years 1390 to the end of 1397. In total, 13 banks active during this period were included in the present study. To determine whether there is a relationship between systemic risk in the Iranian banking sector with the currency market, the global gold market, the global oil market and the stock market, the paper starts with identifying and extracting time series data concerning the factors that cause shocks to the stock value of banks and modeling them through a Vector Auto Regressive model. Subsequently, based on the residuals of the VAR model, a multivariate MGARCH model was calculated. Finally, the domino effect of systemic risk among banks was tested using the significance coefficients of the Vector Auto Regressive model. Based on the results obtained in this study, systemic risk varies across the banking sector. Moreover, the paper finds that crises or disruptions in some banks could have a more destructive effect on the entire financial system and even a country's economy, than other banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic risk
  • banking system
  • financial crisis
  • financial system
  • Domino effect