بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران.

چکیده

امروزه صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های نظام تأمین اجتماعی و از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشورها محسوب شده و عملکرد سرمایه‌گذاری آنها در حل بحران مالی این صندوق‌ها و افزایش رفاه اجتماعی بسیار حیاتی است. هدف این پژوهش، دست‌یابی به مؤلفه­های تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دست‌یابی به این هدف، با استفاده از ابزار پرسشنامه، نظرات خبرگان علمی و اجرایی شامل اعضای هیأت مدیره شرکت­های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی کشور و برخی از اساتید صاحب­نظر در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌های ‌بازنشستگی جمع‌آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. پس از جمع­آوری داده­ها، از تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش اعتبار ابزارها استفاده شد و به‌منظور ارزیابی پایایی پرسشنامه و ابعاد آن، مقدار آلفای کرونباخ محاسبه گردید. بر اساس نتایج این تحقیق، پنج مؤلفه شامل عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، قوانین و مقررات، وضعیت بازار مالی، و عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح تأثیرگذار بوده و عوامل ساختاری، تأثیر بیشتری نسبت به سایر مؤلفه‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Factors Influencing the Investment Decisions of the Iranian Armed Forces’ Pension Fund

نویسنده [English]

  • Hossein Takroosta
PhD in Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran.
چکیده [English]

Considering the critical role of pension funds in safeguarding social security, as well as their standing as one of the most important social and economic institutions within economies, the investment performance of these institutions is vital for overcoming the financial crisis plaguing some of these funds currently, and thus, enhancing social welfare. This paper investigates the factors influencing the investment decisions of the Iranian Armed Forces Pension Fund. For this purpose, this paper first gathered the opinions of academic and executive experts, including board members of the subsidiary companies of the Iranian pension funds and academics working on pension funds’ investments through conducting a questionnaire. Thereafter, Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to test the validity of the instruments, and Cronbach's alpha was calculated to assess the reliability of the questionnaire and its dimensions. The results obtained point towards the critical role of five key factors including managerial, structural, laws and regulations, financial market conditions, as well as social and economic factors influencing the investment decisions of the Armed Forces Pension Funds. Furthermore, the paper finds that structural factors have more impact than other components understudy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed Forces Pension Fund
  • Investment decisions
  • Investment management