شناسایی و اولویت‌‌بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری سازمان‌‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، مازندران، ایران.

2 دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.

چکیده

شناسایی و اولویت‌‌بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری، احتمال بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی نامناسب را کاهش داده و به بهبود عملکرد و جلوگیری از مخاطراتی مانند زیان‌‌های مالی، اتلاف وقت و برطرف نشدن نیازها منجر می‌‌گردد. با این حال، تاکنون پژوهشی جامع پیرامون نیازهای اطلاعاتی حسابداری سازمان‌‌های نیروهای مسلح، به عنوان بخشی بزرگ از سازمان‌‌های فعال در بخش عمومی کشور، صورت نگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت‌‌بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری این سازمان‌‌ها می‌‌پردازد. به این منظور، ابتدا ادبیات پژوهش مرور شده و سپس مصاحبه‌‌های نیمه‌‌ساختاریافته با 10 خبره صورت پذیرفت که به روش تحلیل تم تجزیه‌‌و‌‌تحلیل گردیدند. در مرحله بعد، نتایج حاصل از از مرور ادبیات و مصاحبه‌‌ها در قالب یک پژوهش پیمایشی و با طراحی یک پرسشنامه و مشارکت 91 پاسخ‌‌دهنده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل‌‌های آماری نشان می­دهد که سازمان­های نیروهای مسلح (شامل سازمان­های انتفاعی و غیرانتفاعی) دارای پنج نیاز اطلاعاتی حسابداری با اهمیت هستند. در انتها، این نیازها به روش آنتروپی شانون اولویت‌‌بندی گردید. تحلیل‌‌های این مرحله نشان می­دهد که در سازمان‌‌های غیرانتفاعی و انتفاعی به ترتیب «تسهیل ارزیابی عملکرد» و «کمک به پاسخ‌‌گویی به ذینفعان» دارای بیشترین اولویت و «ایفای نقش در بودجه‌‌بندی» و «کنترل بودجه‌‌ای و نقش مؤثر در ارتقا و بهبود کنترل‌‌های داخلی» دارای کمترین اولویت هستند. این یافته‌‌ها در طراحی، ارزیابی، انتخاب و بکارگیری سیستم‌‌های اطلاعاتی حسابداری در سازمان‌‌های نیروهای مسلح و عرضه‌‌کنندگان سیستم‌‌های اطلاعاتی به آنان کاربرد خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Informational Requirements of the Iranian Armed Forces’ Accounting Organizations

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad Mirmohamadi Shektae 1
  • Mehdi Nikravesh 2
1 Ph.D. in Accounting, Faculty of Accounting and Management, Islamic Azad University, Babol Branch, Mazandaran, Iran.
2 PhD in Accounting, , Faculty of Accounting and Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Identification and ranking of the informational requirements of an accounting organization provides the first step towards decreasing the probability of acting on irrelevant or erroneous information, and thus, improving the performance and avoiding risks such as financial loss or time-wastage. Despite the importance of this matter, thus far there has been no comprehensive study of the informational requirements of the Iranian armed forces’ accounting organizations which form a significant subset of the Iranian public sector. As such, the aim of this study is to identify and rank the informational requirements of such organizations. For this purpose, modus operandi of this study consisted of reviewing the relevant literature on the matter and conducting interviews with 10 experts in this field. After analyzing the data via thematic analysis method, a survey was developed and subsequently filled by 91 respondents. The statistical findings point towards the importance of five accounting information requirements for both for-profit and not-for-profit organizations. Finally, the findings were ranked via the Shannon entropy method. "Facilitating the performance evaluations", "improving accountability towards stakeholders" have the highest priority, whilst "the role of accounting system in budgeting" and "implementing and improving internal controls have the lowest priority, respectively. These findings could be utilized by relevant organizations and information systems suppliers, for the design, evaluation, selection, and implementation accounting information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information needs
  • military organizations
  • accounting information systems