تأثیر اقتصاد دانش‌بنیان بر اقتصاد دفاعی درون‌زا با نقش میانجی توسعه منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان صنایع دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران.

چکیده

بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توان دفاعی کشور نیز در کنار سایر حوزه‌ها بایستی با تکیه بر توان داخلی توسعه یابد. در این راستا بهره‌گیری از اقتصاد دانش‌بنیان و در راس آن شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی خبره بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر اقتصاد دانش‌بنیان بر اقتصاد دفاعی درون‌زا با نقش میانجی توسعه منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان دفاعی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات توصیفی_پیمایشی است. بر مبنای روش نمونه‌گیری تصادفی 102 نفر مورد آزمون قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای Spss و Smart Pls استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اقتصاد دانش‌بنیان هم به‌صورت مستقیم و هم با میانجی‌گری توسعه منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد دفاعی درون‌زا دارد. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که داده‌های گردآوری‌شده با مدل مفهومی پژوهش حاضر نیز برازش مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of the Knowledge-Based Economic Sector on the Development of an Endogenous Defense Economy through the Development of Human Resources in Knowledge-Based Defense Industry Companies

نویسندگان [English]

  • Vahid Khashei Varnamkhasti 1
  • Abbas Vaezi 2
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
2 M.A. in Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran.
چکیده [English]

According to the policies of Resistance Economy, Iran’s defensive capacities (among others) are to be developed based on domestic capabilities. In this regard, the development of knowledge-based companies and expert human capital, or the knowledge-based economic sector more generally, could play a crucial role. The present study assesses the impact of the knowledge-based economic sector on developing an endogenous defense economy through studying their role in developing human resources for knowledge-based defense companies. This paper can be categorized as applied research, and in terms of data collection method, as a descriptive survey. First, 102 people were tested based on a random sampling method. Thereafter, Spss and Smart Pls software were utilized to analyze the gathered data. In terms of validity, the present study passed both face and content validity tests, and furthermore, its reliability was established through the Cronbach's alpha method with a score of 0.937. The results indicate that the knowledge-based economic sector, both directly and indirectly, through development of human resources, has a positive and significant effect on the development of an endogenous defense sector. Furthermore, the results of structural equation modeling show that the collected data appropriately match the conceptual model of the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge-based economics
  • endogenous defense economics
  • human resource development
  • knowledge-based companies