شاخص های راهبردی در اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک‌های غیر دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین­المللی شماره 13 باعنوان «اندازه گیری ارزش منصفانه» از اول ژانویه 2013 الزامی گردید. ازاین‌رو در جامعه حرفه‌ای، نیاز به تکنیک‌های ارزشیابی علمی کاملاً حس می‌شود. تکنیک‌هایی که برای محاسبه آنها اطلاعات شفاف، ازجمله نرخ بازده، تعیین انواع ریسک‌ها و درجه ریسک‌ها و شرایط ثبات اقتصادی نیاز است. لذا هدف از اجرای این مطالعه مشخص شدن عوامل کلیدی اندازه­گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانکهای غیردولتی ایران است که از طریق مطالعه کتابخانه­ای و تحلیل کیفی ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ انجام شد و مقوله‌های تدوین الگوی ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک‌های غیردولتی ایران شناسایی گردید. برای ارزیابی پایایی فراترکیب، ضریب هولستی 845/0 محاسبه گردید و در نهایت با استفاده از روش SWARA، رتبه­بندی شد و همچنین پس از نظرخواهی از خبرگان، با استفاده نرم­افزارSPSS  و آزمون T زوجی، برای سنجش فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده شد و به کمک تکنیک ARAS، راهکارهای رفع موانع و چالشها و کمتر شدن فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در بانک‌های غیردولتی ایران پیشنهاد گردید. یافته­ها نشان داد همگرایی جهانی گزارشگری مالی از مهمترین شاخص­های ضرورت؛ زیرساختها و ساختار نظارتی از مهمترین شاخص­های مداخله­گر؛ اندازه­گیری بهای تمام شده تاریخی از مهمترین شاخص­های عملکرد و وضعیت موجود؛ اندازه گیری ارزش منصفانه از مهمترین شاخص­های پیامدها و وضعیت مطلوب در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13و امنیت اقتصادی در بانک‌های غیردولتی ایران تشخیص داده شدند. همچنین به نظر نمونه­آماری از بین 17 بانک غیردولتی ایران براساس پیامدها و وضعیت مطلوب، بانک خاورمیانه بهترین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic indicators in measuring fair value and economic security in Iranian non-governmental banks

نویسندگان [English]

  • Samaneh Zarerafi 1
  • Gholamhasan Taghi Nataj Malekshah 2
  • Azita Jahanshad 3
  • Farzaneh Heydarpoor 3
1 PhD in Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Tehran, Central Tehran Branch, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The implementation of (IFRS13) has been mandatory since January 2013. Therefore, in the professional community, the need for scientific valuation techniques is fully realized. Techniques for whose calculation, transparent information such as rate of return, determination of types of risks and the degree of risks and conditions of financial stability are needed. The purpose of this study is to identify the key factors in measuring fair value and financial stability of Iranian non-governmental banks (non-state owned). To achieve this, data was collected through library study and meta-synthesis qualitative analysis. The categories for developing a model of fair value and financial stability in non-governmental banks in Iran were identified and the reliability of the meta-synthesis was assessed. Finally, they were ranked using SWARA method. Furthermore, paired t-test(dependent), the most widely used of which is gap analysis, were used to measure the distance between the current situation and the desired situation. Finally, with the help of ARAS technique, more comprehensive solutions were proposed in order to remove obstacles and challenges and to reduce the gap between the current situation and a more desirable situation for Iranian non-governmental banks. The findings showed that the global convergence of financial reporting is one of the most important indicators of necessity; Infrastructure and regulatory structure are the most important indicators of the interventionist; Measuring historical cost is one of the most important indicators of performance and current situation; Fair value measurement was recognized as one of the most important characteristics of messages and favorable situation in the implementation of International Financial Reporting Standard No. 13 and economic security in non-governmental banks in Iran. Also, according to the statistical sample, among the 17 non-governmental banks in Iran, the Middle East Bank is the best in terms of messages and favorable situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Financial Reporting Standard No. 13
  • Economic Security
  • Fair value
  • non-governmental banks