شاخص های راهبردی در اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانکهای غیر دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، واحد تهران مرکزی، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 باعنوان«اندازه گیری ارزش منصفانه» از اول ژانویه 2013 الزامی گردید. ازاین‌رو در جامعه حرفه‌ای، نیاز به تکنیک‌های ارزشیابی علمی کاملاً حس می‌شود. تکنیک‌هایی که برای محاسبه آنها اطلاعات شفاف، ازجمله نرخ بازده، تعیین انواع ریسک‌ها و درجه ریسک‌ها و شرایط ثبات اقتصادی نیاز است. تعیین ارزش منصفانه یکی از جذاب ترین مباحثIFRS  است. لذا هدف از اجرای این مطالعه مشخص شدن عوامل کلیدی اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانکهای غیردولتی ایران است،که ازطریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل کیفی ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ انجام شد و مقوله‌های تدوین الگوی ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک‌های غیردولتی ایران شناسایی گردید. برای ارزیابی پایایی فراترکیب، ضریب هولستی 845/0 محاسبه گردید و در نهایت بااستفاده ازروش SWARA، رتبه بندی شد و همچنین پس از نظرخواهی از خبرگان، با استفاده نرم افزارSPSS و آزمون T زوجی (وابسته)، برای سنجش فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده شد و به کمک تکنیک ARAS، راهکارهای رفع موانع و چالشها و کمتر شدن فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در بانک‌های غیردولتی ایران پیشنهاد شدند. یافته ها نشان داد همگرایی جهانی گزارشگری مالی و کاهش نابرابری، از مهمترین شاخصهای ضرورت و شاخصهای زیرساختها و ساختار نظارتی (الزامات)،رتبه بندی ریسک اعتباری نیز از موانع بسیار مهم و شاخصهای اندازه گیری بهای تمام شده تاریخی (بهای تمام شده مستهلک شده)، گذشته نگر بودن و نقطه ضعف اندازه گیری بهای تمام شده تاریخی در شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، از شاخصهای بسیار مهم عملکرد و وضعیت موجود و شاخصهای اندازه گیری ارزش منصفانه، آینده نگربودن روش اندازه گیری ارزش منصفانه، شناسایی کاهش ارزش قبل از وقوع آن (مصون سازی) و شناسایی زودتر زیانهای اعتباری نیز از شاخصهای بسیار مهم پیامدها و وضعیت مطلوب (تعیین) اندازه گیری ارزش منصفانه در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13و امنیت اقتصادی در بانک‌های غیردولتی ایران تشخیص داده شدند. همچنین به نظر جامعه آماری از بین 17 بانک غیردولتی ایران براساس پیامدها و وضعیت مطلوب (اندازه گیری ارزش منصفانه)، بانک خاورمیانه بهترین است و بانک ها برای پیاده سازی اندازه گیری ارزش منصفانه، بایدزیرساختها، ارتقای سطح فعالیتهای کنترلی، اصلاح قوانین و مقررات، تخصصی شدن مدیریت دانشی بانک ها،که به عنوان راهکارهایی برای مقابله با موانع و چالشها، تشخیص داده شدند را توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic indicators in measuring fair value and economic security in Iranian non-governmental banks

نویسندگان [English]

  • Samaneh Zarerafi 1
  • Gholamhasan Taghi Nataj Malekshah 2
  • Azita Jahanshad 3
  • Farzaneh Heydarpoor 3
1 PhD in Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Tehran, Central Tehran Branch, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The implementation(IFRS13)has been mandatory since January2013.Therefore,in the professional community,the need for scientific valuation techniques is fully felt.Techniques for calculating which transparent information is needed, including rate of return, determination of types of risks and the degree of risks and conditions of economic stability.The purpose of this study is to identify the key factors in measuring the fair value and economic security of Iranian non-governmental banks,which were collected through a library study and meta-synthesis qualitative analysis.The categories of developing a model of fair value and economic security in non-governmental banks in Iran were identified and to assess the reliability of the meta-synthesis.Finally,it was ranked using SWARA method.Also,paired t-test(dependent),the most widely used of which is gap analysis,were used to measure the distance between the current situation and the desired situation and With the help of ARAS technique, better solutions were proposed to remove obstacles and challenges and reduce the gap between the current situation and the favorable situation of Iranian non-governmental banks.The findings show that global financial reporting and inequality reduction are among the most important indicators of necessity and indicators of infrastructure and regulatory structure,credit risk ratings are also very important barriers and indicators of historical cost, the most important indicators of performance and the current situation are the indicators of fair value measurement, the futurism.IFRS13and economic security of Iranian non-governmental banks were recognized.Also,according to the statistical community, among the17non-governmental banks in Iran,based on the results and the favorable situation ,the Middle East Bank is the best and solutions were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Financial Reporting Standard No. 13
  • Economic Security
  • Fair value
  • non-governmental banks