راهبردهای مناسب توسعه حمل‌ونقل دریایی ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

2 دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران.

چکیده

این تحقیق به دنبال استخراج راهبردهای مناسب برای توسعه حمل‌ونقل دریایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. برای استخراج قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها از واقعیت‌های حمل‌ونقل دریایی ایران و مصاحبه با چهار نفر از صاحب­نظران حوزه حمل‌ونقل دریایی ایران استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که حمل‌ونقل دریایی ایران دارای ضعف کلی در عملکرد داخلی و خارجی است. برای رتبه‌بندی راهبردها از تحلیل QSPM استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که تدوین سند عالی توسعه دریایی و ترویج فرهنگ توجه به دریا و دریانوردی بین مسئولین و مردم، تجهیز مسیر کریدور شمال- جنوب به منظور یافتن شرکای راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور، بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرینگ و خدمات جانبی در بنادر و جزایر کشور، سرمایه­گذاری وسیع برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل دریایی و همچنین توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولویت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی پنج راهبرد برتر برای بهبود عملکرد حمل‌ونقل دریایی ایران می‌باشند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده پیشنهادات سیاستی در راستای بهبود عملکرد حمل‌ونقل دریایی ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate strategies for the development of maritime transport in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Motallebi Korbekandi 1
  • Vahid Kafili 2
1 PhD in Strategic Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
2 PhD in Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

Appropriate strategies for the development of maritime transport in the Islamic Republic of Iran

Abstract
The aim of this study is to extract appropriate strategies for the development of Iranian maritime transport. In order to extract strengths, weaknesses, threats and opportunities, the facts of Iran's maritime transport and interviews with four experts in the field of Iranian maritime transport have been used. The results of SWOT analysis show the overall weakness in internal and external performance. QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix ) analysis was used to rank the strategies. The results show that codification of an excellent maritime development document, equipping the north-south corridor, setting up a private sector partnership in the provision of bunkering and ancillary services, large investment to increase the capacity of the maritime transport fleet, capacity development of Makran coasts with priority to use private sector capacity can be considered as the top five strategies to improve Iran's maritime transport performance. Based on the results obtained, policy recommendation have been made to improve the performance of Islamic Republic of Iran's maritime transport.
Key words: Maritime Transport, Stragegy, SWOT analyse
JEL classification: R40, ,L10, C02
Key words: Maritime Transport, Stragegy, SWOT analyse
JEL classification: R40, ,L10, C02

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Maritime Transport
  • Stragegy
  • SWOT analysis