الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت راهبردی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

صادرات تسلیحات حداقل با سه رویکرد «درونزایی»، «برونگرایی» و «دانش‌بنیان» از میان پنج رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی انطباق بالایی دارد. تأکید بر صادرات محصولات با فن‌آوری بالا نیز در عصر حاضر بیش از پیش اهمیت یافته است و برخی از کشورهای صاحب فناوری بخش قابل توجهی از صادرات خود را از طریق صادرات سلاح، محقق می‌نمایند. از سوی دیگر، ج.ا.ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون رشد قابل توجهی در توسعه صنایع تسلیحاتی و محصولات نظامی داشته است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از تدوین الگویی راهبردی در سطح ملی، که قابلیت­های رشدیافته­ی کشور در حوزه تسلیحات به عنوان محصولات دارای فن‌آوری بالا را از منظر ملی در خدمت توسعه صادرات این محصولات قرار داده و کشور را از مزایای آن منتفع نماید. پژوهش حاضر از منظر نوع، کاربردی-توسعه­ای،  به لحاظ رویکرد، آمیخته و به لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی است. با توجه به این که پژوهشگر به دنبال طراحی و تدوین الگوی توسعه صادرات در حوزه­ای معین (تسلیحات) است، روش پژوهش آن موردی و زمینه­ای می­باشد. به منظور جمع­آوری اطلاعات، پژوهشگر ضمن معرفی ماتریس شناسایی و دسته­بندی موضوعات راهبردی، از روش­های مختلف نظیر مطالعات کتابخانه­ای، بررسی اسناد، مصاحبه با خبرگان، تحلیل مضمون و نهایتاً تدوین پرسشنامه­های محقق ساخته، استفاده نمود. سپس مضامین شناسایی شده را با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری، در قالب  3 بُعد، 14 مؤلفه و 72 شاخص صحه­گذاری نموده و الگوی مورد نظر پژوهش را معرفی نمود. بر اساس اوزان حاصله، پژوهشگر مدل اهتمام ملی را معرفی نموده و پیشنهاداتی را برگرفته از نتایج پژوهش حاضر و برای پژوهش­های آتی، ارائه می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategic Model for Arms Export’s Development at National Level

نویسنده [English]

  • Arman Azarli
PhD in Strategic Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Arms exports has a high compliance with at least three approaches of "endogeny", "extroversion" and "knowledge-based", among the five main approaches of resistance economy policies. The emphasis on exporting high-tech products has also become more and more important nowadays, and some tech-savvy countries are making a significant portion of their exports through arms exports. On the other hand, since the victory of the Islamic Revolution, Iran has seen significant growth in the development of weapons and military products. Therefore, the main issue of this research is to formulate a strategic model at the national level, which will engage the country's grown capabilities in the field of weapons as high-tech products from the national perspective to promote the export of these products and benefit the country from its advantages. The present study is applied-developmental in terms of type, it is mixed In terms of approach and in nature it is descriptive-analytical. Given that the researcher seeks to design and develop a model for export development in specific areas (weapons), his research method is case and contextual. In order to gather information, the researcher, while introducing the matrix of identifying and categorizing strategic issues, used various methods such as library studies, document reviews, expert interviews, content analysis and finally researcher-made questionnaires. Then, he confirmed the identified themes using structural equation modeling in the form of 3 dimensions, 14 components and 72 indicators and introduced the research model and finally, he introduces the model of national commitment and propounds some suggestions to pursue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Pattern
  • Arms Export
  • National Level
  • Matrix of Identification and Categorizing Strategic Issues-MICSI
  • Structural Equations