امکان‌سنجی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در نیروهای مسلح با رویکرد ارتقای بهره‌وری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ((DBA، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا با رویکرد ارتقای بهره‌وری صورت پذیرفته است. به این منظور، ابتدا از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان بودجه‌ریزی در نیروهای مسلح ج.ا.ا با استفاده از روش تحلیل اکتشافی شناخت کافی در این زمینه کسب گردید. سپس به‌منظور بومی‌سازی پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا، مدل شه که سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش را در پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد بررسی می‌کند با سه عامل «شناخت کلی»، «الزامات » و «گام‌های اجرایی» که حاصل مطالعه متون و انجام مصاحبه‌ها بودند، تلفیق گردید.
یافته‌های پژوهش نشان داد که در حوزه توانایی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی و توانایی نیروی انسانی وجود دارد، در حوزه اختیارات، اختیارات رویه‌ای و سازمانی کافی وجود نداشته درحالی‌که اختیارات قانونی وجود دارد و در حوزه پذیرش، هیچ‌یک از سه نوع پذیرش، انگیزشی، سیاسی و مدیریتی وجود ندارد. همچنین در حوزه شناخت کلی، شناخت نسبت به مفاهیم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد کافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمام‌شده آشنایی مناسبی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه الزامات تعیین شاخص‌های عملکردی مناسب، اما تمایل فکری و حمایت‌های مالی وجود ندارد. در ارتباط با گام‌های اجرایی نیز توانایی ارزیابی عملکرد و نیروی انسانی به میزان کافی وجود داشته در حالی که امکانات نرم‌افزاری مطلوب نیست، برنامه‌ها بازنگری نشده، سیستم‌های بهای­تمام‌شده مستقر نشده و مقاومت کارکنان یکی از موانع پیاده سازی است. در نهایت مدلی به‌منظور پیاده‌سازی موفق بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of implementing performance based budgeting in the Armed Forces with the an approach to productivity improvement

نویسندگان [English]

  • hami hojatifard 1
  • kiarash emadi 2
1 PhD in Accounting, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
2 Ph.D. Candidate Business Administration (DBA), Tarbiat Modares University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the feasibility of implementing performance-based budgeting in the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran with the approach of improving productivity. For this purpose, first, through the study of related texts and interviews with budget experts in the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, sufficient knowledge was gained in this field using exploratory analysis method. Then, in order to localize the implementation of performance-based budgeting in the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, the Shah model, which examines the three factors of "ability", "authority" and "acceptance" in implementing performance-based budgeting, was combined with three factors: "general knowledge", "requirements" and " Executive Steps ", which were the result of studying texts and conducting interviews.
The research findings showed that in the field of ability, There is the evaluate performance ability, technical ability and manpower ability In the field of authority, there is not enough procedural and organizational authority, while there is legal authority. In the field of acceptance, none of the three types of acceptance: motivational, political and managerial does not exist. Also in the field of general knowledge, knowledge of performance-based budgeting concepts is not enough, but there is a good familiarity with the concepts of cost. On the other hand, in the field of requirements, determine performance indicators is appropriate, but there is no intellectual inclination and financial support. Finally, a model was designed for the successful implementation of performance-based budgeting in the Armed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Performance-Based Budgeting
  • Implementation
  • Productivity