ارائه الگوی تأمین مالی مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه در بخش دفاعی کشور با اولویت بندی روش‌ها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر در راستای بررسی موضوع تأمین مالی حوزه دفاعی بوده و همچنین ساختار حقوقی و قانونی کشور در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت آن در حوزه دفاعی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، مدل‌های بهینه تأمین مالی و مناسب برای ایران با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره و تکنیک مصاحبه باز، استخراج و اعتبارسنجی شد. در نهایت بر اساس داده‌های بدست آمده از پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده، با بکارگیری فنون AHP  مدل‌های تأمین مالی بر اساس اوراق خرید دین و مرابحه برای پروژه‌های حوزه دفاعی اولویت­بندی گردید. در اولویت بندی مدل‌های تأمین مالی به صورت آشکاری مشخص شد که از میان 5 مدل تأمین مالی تعریف شده مبتنی بر اوراق خرید دین و مرابحه، استفاده از مدل اوراق خرید دین عام، در صدر سایر مدل‌های تأمین مالی قرار می‌گیرد و پس از آن نیز مدل اوراق خرید دین کالایی اولویت بعدی را دارد. از نگاه دیگر در واقع مدل‌های مبتنی بر اوراق خرید دین اولویت بیش‌تری نسبت به مدل‌های مبتنی بر اوراق مرابحه داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards the Development of a Financial Model Based on Dayn and Murabaha Sukuk For the Defense Sector Through a prioritization of These financial tools Using the AHP Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahim Ahmadvand 1
  • Alireza Naserpour 2
1 MSc in Economics, University of Tehran.Tehran. Iran.
2 PhD in Financial management, Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]

The objective of the present paper is to examine the appropriate financial tools for financing the defense sector, specifically, by focusing on the legal barriers preventing the utilization of private sector’s capacity and participation in this field. To achieve this purpose, first, a survey of the opinions of experts in the field was conducted. Thus, optimal financial models were extracted and validated using the multi-criteria decision-making approach and open interviews. Subsequently, based on the data obtained from the questionnaires, the financial models based on The Dayn and Murabaha Sukuk for defense projects were prioritized using the AHP method. The results obtained from running the prioritization models clearly indicate that out of the 5 defined financial models based on The Dayn and Murabaha Sukuk, General Dayn Sukuk is ranked first, and thereafter, Commodity Dayn Sukuk takes the second place. Therefore, in conclusion, this paper proposes prioritizing Dayn-based models over the financial tools based on the Murabaha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • Dayn Sukuk
  • Defense Sector Financing
  • Murabaha Sukuk