بررسی تأثیر هزینه های نظامی و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در ایران با ارائه راهکارهایی به منظور تقویت امنیت انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امنیت انرژی توانایی یک اقتصاد برای تضمین قدرت تأمین منابع انرژی به صورت پایدار و در طول زمان با سطح قیمتی است که تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن اقتصاد نگذارد. سه هدف مشخص امنیت انرژی کاهش آسیب­پذیری در برابر تهدیدها یا فشار خارجی، جلوگیری از بروز بحران عرضه و به حداقل رساندن تأثیر اقتصادی و نظامی بحران انرژی در صورت وقوع چنین بحرانی است. امنیت عرضه انرژی در دسترس­بودن دائمی انرژی در حالات مختلف، با مقادیر کافی و در سطوح قیمتی معقول است و امنیت تقاضای انرژی وجود یک تقاضای ثابت و منظم برای صادرات انرژی با قیمت­های رقابتی که حداقل هزینه­های تولید و تراکنش را جبران کند می­باشد. در ایران به­عنوان یک کشور تولیدکننده عمده انرژی، امنیت انرژی باید علاوه بر بخش تولید، شامل امنیت مصرف و تقاضای انرژی نیز بشود زیرا امنیت انرژی وابسته به یک بازار مداوم و همراه با رشد منطقی و کم­نوسان در آینده است. هزینه­های نظامی به­صورت مستقیم و غیرمستقیم دارای تأثیر بر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی است که این تأثیر می­تواند مثبت یا منفی باشد. بنابراین هزینه­های نظامی از طریق تأثیری که بر مصرف انرژی دارد عاملی موثر در شاخص­های امنیت انرژی است. در این پژوهش با استفاده از داده­های تابلویی تأثیرگذاری هزینه­های نظامی و رشد اقتصادی را بر مصرف انرژی در کشورهای ایران، ترکیه، مصر و عربستان بررسی کردیم. در این پژوهش داده­ها در بازه زمانی سال­های ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۸ میلادی مورد استفاده قرار گرفته­اند. با بهره­گیری از مدل ARDL تاثیرگذاری رشد اقتصادی و هزینه­های نظامی بر مصرف انرژی را در ایران مورد بررسی قرار دادیم که مشخص شد در کوتاه مدت تأثیر متغیرهای مذکور بر مصرف انرژی به­صورت آنی مثبت می­باشد و رابطه بلندمدت بین آن­ها وجود ندارد. در ضمن آزمون علیت گرنجر نشان داد تولید ناخالص داخلی (نمایانگر رشد اقتصادی) علت مصرف انرژی در ایران در معیار گرنجر است. در پایان به­منظور تقویت امنیت در حوزه انرژی راهکارهایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Military Expenditure and Economic Growth on Energy Consumption in Iran by Providing Solutions to Enhance Energy Security

نویسندگان [English]

  • Yavar Dashtbani 1
  • Alireza Azad 2
1 PhD in Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch.Tehran. Iran
2 MSc in Economics, University of Tehran.Tehran. Iran.
چکیده [English]

Energy security can be defined as the ability of an economy to ensure the sustainable supply of energy over time, and at a price level that does not adversely affect the economic performance of that economy. The specific objectives in maintaining energy security are threefold; reducing vulnerability to external threats or pressures, preventing a supply crisis, and minimizing the economic and military impacts of an energy crisis in the event of such a crisis. The security energy supply consists of the constant availability of energy under different circumstances, in sufficient quantities, and at a reasonable price. On the other hand, the security of demand for energy is maintained when on the other side of the market there is a constant and regular demand for energy at competitive prices that at least compensate for the minimum production and transaction costs. Thereby, the maintenance of energy security for Iran as a major producer depends on securing both sides of the market; i.e. demand and supply. Explicitly, energy security for Iran is contingent on the existence of a continuous market with low fluctuations and a reasonable future growth rate. Significantly for the purpose of this paper, military spending could directly or indirectly affect the GDP and energy consumption either positively or negatively. Thus, military spending is a crucial factor in determining energy security through its impact on energy consumption. By this light, the modus operandi of this paper utilizes Panel Data between 1965 and 2018, to examine the impact of military expenditure and economic growth on energy consumption of Iran, Turkey, Egypt, and Saudi Arabia. Using the ARDL model, this study examines the effect of economic growth and military expenditure on energy consumption in Iran. The results indicate that the short run effects of the aforementioned variables on energy consumption is positive, and further, finds no long-term relationship between the two. Furthermore, applying Granger’s causality test showed the GDP_ serving to represents economic growth_ as the determinant of energy consumption in Iran. Finally, the paper concludes by proposing solutions to enhance energy security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Security
  • Military Expenditures
  • Energy Consumption
  • Economic Growth