اولویت‌بندی شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌های تجهیزات نظامی بر پایه اوراق بهادار اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

تأمین مالی پروژه­ها یکی از اصول زیربنایی مدیریت پروژه­ها بوده و از جایگاه مهمی در سطوح مدیریت استراتژیک برخوردار است. اهمیت تأمین مالی از این جهت مورد تأکید است که شروع هر پروژه­ای بدون انتخاب روش مناسب تأمین مالی امکان­پذیر نخواهد بود و انتخاب روش نامناسب تأمین مالی یکی از عوامل اصلی بروز تأخیرات و یا توقف پروژه است. در سال‌های اخیر ظهور یک بازار اسلامی متمایز که ساختار محصولات و فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری آن مطابق اصول شرعی تعریف شده باشد، پیامد پیشرفت طبیعی صنعت خدمات مالی اسلامی بوده و در این راستا متفکران اسلامی توانستند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی را طراحی نمایند. در این پژوهش، اهمیت و نقش اوراق بهادار اسلامی در تأمین مالی پروژه‌های دفاعی کشور، همچنین انواع ابزارهای مالی اسلامی اعم از غیرانتفاعی، انتفاعی با بازده انتظاری و انتفاعی با بازده معین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ابزارهای مناسب در تأمین منابع مالی پروژه‌های تجهیزات نظامی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ابزارهای منتخب اولویت‌بندی شده است. نتیجه پژوهش حاکی از اولویت داشتن اوراق مشارکت، استصناع، مرابحه و اجاره نسبت به سایر روش‌ها با توجه به 4 معیار بازده، ریسک، افق زمانی و میزان تأمین مالی در صنعت دفاعی کشور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritisation of financing methods for military equipment projects through Islamic bonds

نویسنده [English]

  • seyyed mohamad reza hosseini
tehran university
چکیده [English]

Securing financing for a project is a fundamental aspect of project management and has a crucial place in strategic management circles. This importance derives from the fact that staring a project without appropriate financing method would be impossible in the first-place, and moreover, choosing an inappropriate financing method is the main reason behind project delays or discontinuation of a project. In recent years, the emersion of an Islamic finance market structured around providing financial products and services based on sharia has been an important consequence of the growth of the Islamic finance sector. This has in part been made possible thanks to Islamic thinkers who by adhering to sharia norms and laws have been able to design a range of financial products in accordance with the exigent demands of Islamic societies.  This paper examines the significance and the role of Islamic bonds including, private, non-private with expected returns and non-private with definite returns. Accordingly, it identifies, analyses and prioritizes the appropriate mechanisms for financing reconnaissance equipment military projects, using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. This paper finds that cooperative, Istisna’a, morabeheh and rental bonds should be prioritized over other methods in national defence projects, based on their performance in four criterions; returns, risks, time horizons and financing ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Islamic Securities
  • Defensive facilities
  • Hierarchical analysis method (AHP)