تدوین راهبردهای دیپلماسی اقتصادی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مالی

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه یزد. یزد، ایران.

چکیده

یکی از راهکارهای مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه اقتصادی در سطح بین‌المللی، توجه به دیپلماسی اقتصادی می‌باشد. از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در واقع اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مناسب می‌تواند منجر به بهبود سطح جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود. به‌منظور تدوین راهبردهای مناسب با موضوع پژوهش روش تحلیل SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل پژوهش نشان داد که راهبرد مناسب دیپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بایستی بر نقاط قوت کشور و فرصت‌های پیش‌روی آن اتخاد گردد. از جمله این راهبردها می‌توان به مواردی همچون برگزاری کنفرانس سالانه سرمایه‌گذاری ایران و اجرای دیپلماسی فعال برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی جهت حضور در کنفرانس، توجه و استفاده از امتیازها و شرایط ویژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در طراحی روابط خارجی و تدوین دیپلماسی اقتصادی، ارتباط مؤثر سفارتخانه­ها با ایرانیان مقیم کشورهای خارجی جهت جلب و جذب سرمایه‌های آنان، ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای به منظور افزایش اندازه بازار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با همسایگان و کشورهای منطقه، تعامل با شرکت‌های کوچک که با کشورهای تحریم­کننده مبادله‌ای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها