تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی‌های سازمان‌های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر نقش عوامل کلان اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت صحیح سرمایه در گردش یکی از وظایف اصلی مدیران مالی واحدهای اقتصادی می‌باشد و اتخاذ یک راهبرد مناسب می‌تواند موجب افزایش بازده دارایی‌های واحدهای اقتصادی گردد. پژوهش حاضر برای اولین بار تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی‌های سازمان‌های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با تمرکز بر نقش مستقیم و تعدیل گر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می‌نماید. فرضیه‌های پژوهش در بازه زمانی بین سال‌های 1390 تا 1396 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی به روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد مقاوم آزمون گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (شاخص مدیریت سرمایه در گردش)، بازده دارایی‌های سازمان‌های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزایش می‌یابد که این نتیجه از اتخاذ راهبرد جسورانه مدیریت سرمایه در گردش حمایت می‌نماید. همچنین نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی دارای یک رابطه منفی و معنادار و نرخ تورم دارای یک رابطه مثبت و معنادار با بازده دارایی‌های سازمان‌های اقتصادی می‌باشند. نتایج دو مدل آخر پژوهش نیز بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و بازده دارایی‌ها را تعدیل نمی‌کنند. در بخش آزمون‌های پشتیبان، آزمون‌های دیگری نیز جهت حمایت از نتایج تحقیق انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of managing working capital on the return on assets of economic organizations of the I.R. Iran’s Ministry of Defense with a emphasize on the role of macroeconomic factors

نویسندگان [English]

  • Amirhooshang Jangi 1
  • Mehdi Khodakarami 2
1 PhD in Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc in Accounting, University of Tehran, Tehran. Iran .
چکیده [English]

One of the main duties of financial managers is the proper working capital management, and adopting an appropriate strategy can increase the return on assets of the organization.The current research investigates the effect of working capital management on the return on assets of economic organizations of the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics of Islamic Republic of Iran, focusing on the direct and moderating roles of inflation and GDP variables. The research hypotheses were tested over a 7 year period (from 2011-2017) using the ordinary least squares with robust standard errors. The results show that by decreasing the cash conversion cycle, the return on assets of economic organizations of the Ministry of Defense and Armed Forces Logistics increases.This result supports the adoption of an aggressive working capital management strategy. Additionally, the results show that gross domestic product (GDP) has a negative significant relationship and inflation rate has a positive significant relationship with the return on the assets of economic organizations. Results from the two last research models indicate that GDP and inflation rate do not moderate the relationship between working capital management and return on assets. We also performed additional tests in support of the research results in the robustness tests section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working capital management
  • cash conversion cycle
  • return on assets
  • macroeconomic factors, inflation rate, gross domestic product