تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی‌های سازمان‌های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر نقش عوامل کلان اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مدیریت صحیح سرمایه در گردش یکی از وظایف اصلی مدیران مالی واحدهای اقتصادی می‌باشد و اتخاذ یک راهبرد مناسب می‌تواند موجب افزایش بازده دارایی‌های واحدهای اقتصادی گردد. پژوهش حاضر برای اولین بار تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی‌های سازمان‌های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با تمرکز بر نقش مستقیم و تعدیل گر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می‌نماید. فرضیه‌های پژوهش در بازه زمانی بین سال‌های 1390 تا 1396 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی به روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد مقاوم آزمون گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (شاخص مدیریت سرمایه در گردش)، بازده دارایی‌های سازمان‌های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزایش می‌یابد که این نتیجه از اتخاذ راهبرد جسورانه مدیریت سرمایه در گردش حمایت می‌نماید. همچنین نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی دارای یک رابطه منفی و معنادار و نرخ تورم دارای یک رابطه مثبت و معنادار با بازده دارایی‌های سازمان‌های اقتصادی می‌باشند. نتایج دو مدل آخر پژوهش نیز بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و بازده دارایی‌ها را تعدیل نمی‌کنند. در بخش آزمون‌های پشتیبان، آزمون‌های دیگری نیز جهت حمایت از نتایج تحقیق انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها