نویسنده = ������ ���������� ��������������
آسیب شناسی معافیت ها و مشوق های مالیاتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حمایت از تولید

دوره 6، شماره 22، اسفند 1400، صفحه 111-132

محمدصابر شاهنوش فروشانی؛ محمدرضا رجب زاده