نویسنده = وحید کفیلی
راهبردهای مناسب توسعه حمل‌ونقل دریایی ج.ا.ایران

دوره 5، شماره 17، آذر 1399، صفحه 159-178

محمد علی مطلبی کربکندی؛ وحید کفیلی


بررسی جایگاه حمل‌ونقل دریایی ایران در اقتصاد ایران و عرصه جهانی

دوره 4، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 117-140

وحید کفیلی؛ محمد علی مطلبی