نویسنده = ���������� ������ ��������
طراحی مدل مفهومی الزامات استفاده از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات‌متحده

دوره 3، شماره 8، شهریور 1397، صفحه 73-94

فرهنگ مجاهد؛ محسن جودکی؛ امیر حسین ذاکر مسکر؛ سید یحیی علوی