عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با رویکرد دفاع اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با درنظرگرفتن رویکرد دفاع اقتصادی می‌باشد. این پژوهش براساس هدف، کاربردی، بر اساس ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و براساس نوع جمع آوری داده ها روش کمی انجام شده است. روش استفاده شده، روش AHP فازی و تحلیل SWOT می‌باشد. جامعه آماری متخصصان حوزه دیپلماسی بوده که تعداد 33 نفر به عنوان نمونه خبره به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده ها پرسشنامه می‌باشد که روایی آن به صورت روایی محتوا (CVR=0.75) و پایایی آن به صورت محاسبه نرخ سازگاری (CR=0.02) به تایید رسیده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد، عوامل امنیتی (W=0.36) بیشتر از عوامل سیاسی و اقتصادی می‌تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. نتایج نیز نشان داد، در عوامل سیاسی، تمرکز بر بهبود موقعیت اقتصادی و ایجاد دفاع اقتصادی (W=0.19)، در عوامل اقتصادی، تمرکز بر جهت‌دهی دیپلماسی انرژی و تصمیم‌سازی برای بازارهای جدید (W=0.15) و در عوامل امنیتی، تمرکز بر کاهش موازی کاری در نهادهای دولتی (W=0.18) می‌تواند در بهینه نمودن دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی موثر واقع شود. همچنین با ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (تهدیدها و فرصت‌ها) نشان داده شد که برای بهینه نمودن دیپلماسی انرژی از استراتژی تهاجمی استفاده گردد. در نهایت مدل بهینه دیپلماسی انرژی با در نظر گرفتن رویکرد دفاع اقتصادی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing the optimization of energy diplomacy with the economic defense approach

نویسندگان [English]

  • Yekta Ashrafi 1
  • Masoud Rohani 2
1 PhD in Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran.
2 M.A in Economics, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study is to provide an optimal model of energy diplomacy taking into account the position of economic defense. This research is applied based on purpose, quantitatively. The method used is fuzzy AHP method to investigate the factors and criteria of the problem and the SWOT method to analyze the situation of the problem. The statistical population was experts in field of diplomacy that 33 people were selected as the sample of the present study by purposive sampling. The data collection tool is a questionnaire whose validity has been confirmed as content validity (CVR = 0.75) and its reliability has been confirmed as compliance rate calculation (CR = 0.02). Findings showed that security factors (W = 0.36) more than political and economic factors can be effective in optimizing energy diplomacy by considering the position of economic defense. The results also showed that in political factors, focus on improving the economic situation and creating economic defense (W = 0.19), in economic factors, focus on directing energy diplomacy and decision-making for new markets (W = 0.15) and in factors Security, focusing on reducing parallel work in government institutions (W = 0.18) can be effective in optimizing energy diplomacy, taking into account the position of economic defense. Also, by evaluating internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (threats and opportunities), it was shown that an aggressive strategy can be used to optimize energy diplomacy. Finally, the optimal model of energy diplomacy was presented considering position of economic defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Energy diplomacy
  • economic defense