دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1398، صفحه 9-149