دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 9-148 
1. مدل به‌کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی

صفحه 9-22

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاهنوش فروشانی