دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، خرداد 1396 
برآورد تابع تقاضای مخارج نظامی در ایران

صفحه 43-58

سینا عنایت اللهی؛ مسعود باغستانی میبدی