دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 11-194 
6. سازمان تجارت جهانی: امنیت و توسعۀ اقتصادی

صفحه 157-194

محمدصادق علیپور؛ امیر اصلانی افراشته؛ حمید صافدل