نویسنده = ������������������ ����������
بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی بر هزینه نظامی کشور

دوره 6، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 9-41

داوود نصرآبادی؛ یعقوب فاطمی زردان