نویسنده = ���� ������������ ������
تأثیر تکانه‌های امنیت ملی قیمت نفت کشورهای اوپک بر اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 13، آذر 1398، صفحه 95-128

علی تک روستا؛ یاور دشت بانی؛ محمدامین تک روستا