نویسنده = ���������������� ����������������
تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی برای پروژه های نظامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 79-96

داود علی‌اکبری؛ محمدرحیم احمدوند